Dagligdag og fysisk indretning

Skolefagene

Der undervises i almindelige folkeskolefag som dansk, historie, engelsk, natur og teknik, matematik, musik, geografi, hjemkundskab og idræt. Men undervisning er et udvidet begreb på Sofieskolen, hvor målet også er at træne selvstændighed, styrke selvværd og realitetssans samt træne kommunikation, samspil og ”livsfærdigheder”.

Skema er individuelt og specialtilrettelagt
Fagene vælges efter elevens potentialer. Et skema er individuelt og specialtilrettelagt, således at barnet eller den unge, der befinder sig på et tidligt udviklingstrin, har den mest individuelt tilrettelagte ”fagplan” (mest forskellig fra en normal folkeskoleplan). Hvorimod den elev, som er normalt begavet, har en undervisningsplan, som minder om folkeskoleplanen. Vi har en overordnet behandlingsplan for hvert enkelt barn, og undervisning er en del af denne behandlingsplan.

Gruppeopdeling

Børnene er delt op i grupper med 3-4 elever i hver. Vi sammensætter børnene ud fra autismens sværhedsgrad, muligheden for sociale samspil, rummelighed, alder og evt. problematisk adfærd.

Børnene vil ikke automatisk følges ad i en elevgruppe fra skolestart til skoleslut. Undervejs kan der af mange grunde blive ændret i en gruppesammensætning. For eksempel hvis en bestemt relation mellem nogle børn har udviklet sig ekstraordinært problematisk, eller hvis ”problemtyngden” i en gruppe bliver for stor. Eller hvis en anden gruppesammensætning giver mere mening socialt eller intellektuelt for en elev. Ændringer i gruppesammensætning finder sædvanligvis sted i forbindelse med nyt skoleår.

Undervisningsform

Den mest almindelige undervisningsform foregår i gruppen i en vekslen mellem én til én-indlæring, selvstændigt arbejde med skolemateriale og opgaver, praktisk og konkret anvendelse af tilegnet viden, selvbeskæftigelse i pauser og pauser på egne præmisser samt evt. fælles undervisning i gruppen.

I de fleste grupper foregår undervisningen i et ”flow” mellem disse elementer. Eleverne har sjældent forudsætninger for megen fællesundervisning og gruppeinstruktion. Og kun få elever kan holde koncentrationen gennem en normal undervisningstime på 45 minutter. Børnene i de enkelte grupper er forskellige, og gruppen skal derfor tilbydes forskelligt og varieret indhold, niveau og materiale.

Det er dog også sådan, at der i enkelte grupper foregår undervisning på en mere traditionel måde. Det vil sige, at børn undervises ved et fællesbord i nogenlunde aldersjævnbyrdigt skolemateriale af én lærer. I enkelte grupper er det derfor en kombination af den meget individualiserede og den mere kollektive undervisningsform.

Indretningen

Skolen har 17-18 små klasselokaler samt faglokaler til musik, madkundskab, KREA rum og bevægelse. På skolens areal er der en stor skolegård med klatrestativer og trampoliner, en lille indhegnet boldbane og en cykelbane. Alle lokaler og udendørsarealer benyttes både af skolen og af fritidsordningen.