Dagligdag og struktur i specialbørnehaven

Barnet lærer at beherske struktur
Ud over de områder, man almindeligvis arbejder med i en børnehave, arbejder vi specifikt med at lære barnet den struktur, hvori vi lægger indholdet. At beherske den grundlæggende struktur inden skolestart er en kæmpe fordel for den videre undervisning.

Individuelt dagsskema
Hvert barn har et individuelt dagsskema. Dagsskemaet, der ikke ligner et gammeldags skoleskema, er det sted, hvor barnet altid kan orientere sig om, hvor og nogle gange om hvad der skal foregå i løbet af dagen. I skemaet anvendes der genstande, fotos, billeder eller ord, alt efter hvad barnet forstår bedst.

Struktur til at informere om hvordan ting gøres
Til hvert barn er der også en struktur for at informere om, hvad og hvordan ting skal gøres, som vi henholdsvis kalder et arbejdssystem og instruktioner og organisering af opgaver. Ordene lyder måske ikke særlig børnevenlige, men er blot de fagudtryk, der hører til den strukturerede, visualiserede specialpædagogik. Vi bruger også ofte ordet ”arbejde” for nogle af de særlige aktiviteter, børnene laver, og det betyder ikke, at børnene arbejder i gængs betydning, men at de laver aktiviteter, som er organiserede og målrettede, i modsætning til helt fri leg f.eks.

Større selvstændighed ved at beherske strukturen
Vi arbejder på, at det at beherske strukturen bliver en rutine, og børnene tilegner sig dette relativt hurtigt, hvis man rammer deres niveau for forståelse. I begyndelsen med megen hjælp og støtte fra pædagogen, men efterhånden således, at de klarer det selv og derved opnår en større grad af selvstændighed.

Program for det enkelte barn
For hvert enkelt barn i børnehaven er der et program, afhængig af barnets evner, stærke og svage sider, særlige potentialer eller interesser og behov. I programmet indgår der aktiviteter, hvor der arbejdes med selvhjælpsfærdigheder, social træning, almene førskolefærdigheder, leg generelt, motorik, sang, kreative aktiviteter, ture og udflugter m.m.

Kommunikation

Der skal målrettet arbejdes med børnenes kommunikation, både sprogforståelsen og det ekspressive sprog, hvor begge dele som oftest vil være enten mangelfuldt eller meget særegent udviklet.

Udvikling af sprog og kommunikation - Talepædagog
Til børnehaven er knyttet en talepædagog i et afgrænset antal timer, der specifikt har fokus på netop udviklingen af sprog og kommunikation. Dette foregår i tæt samarbejde med børnehavens pædagoger, der i det daglige står for træningen. Træningen kan bl.a. bestå i udvikling af et ekspressivt sprog ved hjælp af PECS, men kan også være aktiviteter, der mere generelt fremmer den kommunikative udvikling.

Leg

Leg for børn med autismespektrumforstyrrelse
Leg er et område, som der er brug for at vise en særlig opmærksomhed, da de fleste børn med en autismespektrumforstyrrelse ikke udvikler sig som andre børn. De har deres egen måde at ”lege” på, som ofte kan være meget rigid med mange gentagelser, de kan have svært ved at udvikle nye ”lege”, de kan have en anderledes måde at bruge legetøj på, og det foregår ofte uden den sociale dimension.

Leg i specialbørnehaven
I børnehaven arbejdes der specifikt med leg, fra den tidlige kontaktleg barn-voksen til lege børnene imellem. Der arbejdes med ”struktureret leg”, som kan være mange forskellige lege, men som er karakteriseret ved, at der er en organisering og ramme for, hvordan legen foregår. Lege, hvor flere indgår, bliver tilrettelagt på en måde, så det er tydeligt for børnene, hvad de skal lege, hvordan det skal foregå, og hvis tur det er. Efter at have lært organiseringen og have øvet sig i "love og regler" i social leg bliver børnene i stand til at lege selv i små grupper uden ret megen støtte fra medarbejderen.

Nye lege og nyt legetøj
Der arbejdes også med at introducere nye lege eller nyt ”legetøj” til børnene, da mange af vores børn ikke selv er opsøgende, men faktisk sætter pris på ”nyheder” enten umiddelbart eller med tiden. Det at kunne beskæftige sig selv med en aktivitet, man holder af, er en vigtig evne, og der skal kontinuerligt arbejdes på at udvide det repertoire, som barnet har til rådighed som selvbeskæftigelse.

Sang, dans og rytmik
Næsten alle børn er glade for at synge og danse. Det gælder også børnene i Sofieskolens børnehave. Når vi har rytmik, hjælper vi børnene med at overskue forløbet ved at visualisere de sange, der skal synges.

Indretningen

Børnehavens børn er fordelt på fire stuer med fire børn i hver. Grupperummene er forholdsvis små og overskuelige. Hvert grupperum er indrettet med en klar fysisk struktur. Der er et fælles bord, flere specifikke legeområder, selvstændige arbejdsborde, et område, hvor der er individuel indlæring af nye færdigheder, stilleområde til afslapning med høretelefon m.v.

Vi har et KREA rum og en multisal, hvor vi laver rytmik, bevægelse og sanseleg. Derudover har vi et rum, som er indrettet til strukturerede legeforløb.

Børnehavebørnene udnytter endvidere nogle af de faglokaler, som er på Sofieskolen: gymnastik og køkken. Der er også en lille udendørs legeplads, som hovedsageligt bruges af børnehavebørnene. Derudover har vi en have, som er indrettet til legeområde, kun for børnene i børnehaven.