Forældresamarbejde

Et positivt og konstruktivt samarbejde
En god behandlingsindsats over for barnet med autisme er kun mulig, hvis den hviler på et positivt og konstruktivt samarbejde med familierne. Det er derfor vigtigt for os at invitere til en åben, ærlig og gensidigt respektfuld dialog om barnet.

 

Personalet er eksperter i autisme - forældre er eksperter i deres barn
Generelt kan man sige, at vi er en slags eksperter i autisme generelt, men forældrene er eksperter i deres eget barn.

Dette indebærer, at vores professionelle og faglige viden og erfaringer med at prøve at forstå barnets tankegang, handlinger og adfærd, samt vores overvejelser og beslutninger om blandt andet strategier, fremlægges for forældrene, og forældrene bidrager med deres egne opfattelser, forventninger og intentioner på barnets vegne til os. Konkret ved for eksempel at fortælle om barnets historie samt om positive eller negative erfaringer i samværet med barnet.

Samarbejde med forældre essentielt for barnets udvikling
Den konstruktive kommunikation og samarbejde med forældrene er essentielt i forsøget på at skabe et sammenhængende udviklingsmiljø for barnet. Det er også herigennem, der skabes grundlag for, at en mere individuel rådgivning til familien om konkrete problemer kan give resultater.

Det er væsentligt for barnets udviklingsmuligheder, at Sofieskolen og forældrene oparbejder en fælles forståelse for barnets evner, færdigheder, udviklingspotentialer og mål. Ligesom vi arbejder på at opnå en fælles grundlæggende forståelse og accept af barnets særpræg og individualitet.

Årskonferencer
En gang om året afholder vi en årskonference – et årligt statusmøde – om det enkelte barn. På årskonferencen deltager forældre, sagsbehandler, PPR, skolens psykolog, barnets primære pædagog og/eller lærer og afdelingsleder.

På mødet gennemgår man, hvad der er blevet arbejdet med i det forløbne år på baggrund af en udarbejdet årsrapport. Hvilke mål der er blevet nået. Hvad der skal arbejdes med fremadrettet, samt hvilke mål man ønsker at nå med barnet i det kommende år.

Forældreråd
Sofieskolens forældreråd er et forum, der mødes 4 gange årligt. Forældrerådet vælges blandt hele forældrekredsen således, at der så vidt muligt er en repræsentant fra forældre til både store og små børn og til børn, der bor hjemme eller på Sofiebo.