Visitation

Visitationsprocedure

 • Sofieskolen modtager via socialrådgiveren på Sofieskolen henvendelse fra kommuner om optagelse af børn og får tilsendt relevante oplysninger. Vi vil gerne have barnets udredningspapirer, de seneste aktuelle udtalelser og for børn, som skal visiteres til et børne- og ungehjem, skal vi også have § 20-undersøgelsen. Akterne sendes via sikker mail til sofieskolen@gladsaxe.dk
 • Visitationsudvalget på Sofieskolen, der består af ledelsen, psykolog og socialrådgiver, vurderer, om oplysningerne er tilstrækkelige til umiddelbart at afgøre, om barnet hører til vores målgruppe. Det vil sige børn med en diagnose inden for autismespektret eller børn, der er under udredning med sandsynlighed for, at de får denne diagnose.
 • På baggrund heraf træffer visitationsudvalget afgørelse om, hvorvidt der skal arbejdes videre på sagen.
 • Den henvendende kommune får hurtigst muligt en kvittering for modtagelsen af akterne, samt besked om den videre procedure, der bl.a. indbefatter en anmodning om at indhente accept fra forældrene til, at vi (psykolog og/eller afdelingsleder) kan besøge barnet i hjemmet og/eller på skole/institution. Vi vil i processen gerne have besøg af forældrene og høre deres vurdering af barnets behov. Vi bestræber os på at afslutte sagsbehandlingen inden for 2-4 uger.
 • Visitationsudvalget mødes igen og vurderer på baggrund af papirerne samt besøget, om barnet er inden for målgruppen og vil kunne profitere af vores tilbud. Er dette tilfældet, bliver barnet optaget på venteliste. Er der en ledig plads, og passer denne til barnet, kan pladsen tildeles umiddelbart efter, at kommunen har givet betalingstilsagn.
 • Den henvendende kommune får meddelelse om beslutningen og videreformidler den til forældrene. Vi giver ligeledes besked, hvis barnet ikke hører til målgruppen, eller hvis vi vurderer, at barnet ikke kan profitere af vores tilbud.
 • Sofieskolen fremsender anmodning om betalingstilsagn. Gladsaxe Kommune opkræver betalingen.
 • Alle henvendelser registreres af Sofieskolens socialrådgiver.

Sofieskolens lovgivningsmæssige rammer

Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge med autisme.

Sofieskolen består af:

 • Børnehave/særligt dagtilbud (2-7 år) i henhold til Barnets lov § 83
 • Specialskole i henhold til folkeskoleloven § 20,2
 • Fritidstilbud/særligt klubtilbud (7-18 år) i henhold til Barnets lov § 84
 • Anbringelse (2-18 år) i henhold til Barnets lov § 43
 • Botilbud (18-23 år) i henhold til Lov om social service § 107. Gælder for unge, som i forvejen bor på Sofieskolen/Sofiebo inden det fyldte 18 år.

Sofieskolen er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.
Vi visiterer selv til Sofieskolen i samarbejde med hjemkommuner og forældre.

For Sofieskolens skole og fritidstilbud gælder, at det er et helhedstilbud. Det betyder, at barnet/den unge skal indskrives i både skole- og fritidstilbud. Er barnet/den unge anbragt på Sofieskolen/Sofiebo, indskrives barnet/den unge kun i skolen.

Takster 2024

Takster er angivet pr. år

Undervisning folkeskolen (§20.2) : kr. 521.728,-
Fritidstilbud (Barnets lov §84) : kr. 314.161,-
Børnehave (Barnets lov §83) : kr. 664.818,-

Hvis barnet i skole, SOFT eller børnehave er særligt ressourcekrævende, kan der etableres et særligt tilbud med en højere normering end normalt. For dette opkræves en særlig takst.

Differentierede takster for døgn/Sofiebo
Børne- og ungehjem (Barnets lov §43):
Moderat støtte : kr. 1.504.783,-
Omfattende støtte : kr. 1.791.952,-
Massiv støtte : kr. 2.280.141,-

Døgntilbud m/egenbetaling
Botilbud (lov om social service §107):
Moderat støtte : kr. 1.448.656,-
Omfattende støtte : kr. 1.735.826,-
Massiv støtte : kr. 2.224.014,-

Opsigelsesvarslet for alle tilbud er løbende måned + 30 dage.

Klagevejledning