Forældresamarbejde

FORÆLDRERÅD
Forældrerådet bliver valgt blandt hele forældrekredsen, således at der så vidt muligt er en repræsentation af forældre til både små og store børn og til børn, der bor hjemme eller på Sofiebo.

FORÆLDREMØDE
Der afholdes to fælles forældremøder årligt. Alle forældre samt skolens personale mødes i Sofiesalen til en kort orientering om, hvad der sker på skolen her og nu. Derefter samles forældre og primærpersonalet i de enkelte grupper til en fælles snak, hvor konkrete emner og problemstillinger vedrørende den pågældende gruppe drøftes. Primærpersonalet orienterer gruppens forældre om, hvordan det går i gruppen, hvordan børnene har det indbyrdes, hvad der arbejdes med m.m.

TEMAFORÆLDREMØDE
Forældre til børn på hele institutionen inviteres til to årlige temamøder med oplæg af en foredragsholder om et emne, der har relevans for forældre til børn med autisme. Emnerne fastsættes af forældrerådet, og i temamøderne deltager udover forældrene også personale fra dagafdelingen.

ÅRSKONFERENCER
For alle børn på hele institutionen holdes en årlig konference, der samtidig fungerer som revisitationsmøde. Inden årskonferencen udarbejder de relevante medarbejdere en rapport, som udsendes til deltagerne inden mødet. Det enkelte barns forældre, den kommunale sagsbehandler og psykolog fra PPR inviteres til årskonferencen.

SKOLE-HJEM-SAMTALER
To gange om året inviteres forældrene til en samtale om deres barn. Det enkelte barns forældre, primærlærer samt primærpædagog deltager i disse møder. For de børns vedkommende, som bor på boafdelingen, er den ene af konsultationerne en fælleskonsultation mellem dag- og døgnafdeling for at sikre, at der er helhed og sammenhæng i arbejdet med børnene. Udgangspunktet for drøftelsen under konsultationerne er barnets udvikling, hvilke mål der arbejdes efter og om forældre og institution har samme opfattelse af barnets styrker, svagheder og potentialer.